MITSUBISHI	PAJERO	3.2 Di-Dc GLX A/TMITSUBISHI	PAJERO	3.2 Di-Dc GLX A/TMITSUBISHI	PAJERO	3.2 Di-Dc GLX A/TMITSUBISHI	PAJERO	3.2 Di-Dc GLX A/TMITSUBISHI	PAJERO	3.2 Di-Dc GLX A/TMITSUBISHI	PAJERO	3.2 Di-Dc GLX A/TMITSUBISHI	PAJERO	3.2 Di-Dc GLX A/TMITSUBISHI	PAJERO	3.2 Di-Dc GLX A/TMITSUBISHI	PAJERO	3.2 Di-Dc GLX A/TMITSUBISHI	PAJERO	3.2 Di-Dc GLX A/TMITSUBISHI	PAJERO	3.2 Di-Dc GLX A/TMITSUBISHI	PAJERO	3.2 Di-Dc GLX A/TMITSUBISHI	PAJERO	3.2 Di-Dc GLX A/T